1- صادق زیبا کلام یک روشنفکر لیبرال تمام عیار است. و با تعهد و دانایی به آموزه های ناب لیبرالیسم بندرت پیش می آید که او با شمشیر آخته بمیدان بیاید و مثل ایدئولوژیست های از هر سنخ و مرام به قلع و قمع این و آن بپردازد. او معمولاً ترش و شیرین می نویسد و نگاه او نگاهی ماست و زغالی نیست. او اگر می گوید اینجای کار سیاه است آن جای کار را هم که سفید است نشان می دهد و برعکس. حالا همین دکتر زیبا کلام منصف و یکی از معدود بازمانده های ناطق حوزۀ مدنی ایران به میدان "قانون" آمده و چه با مسما که در روزنامه ای بهمین نام دفاع تمام قد و جانانه ای از مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول و  محکوم به اعدام پروندۀ معروف فساد 3000 میلیارد تومانی کرده است (اینجا). و برای اولین بار در چند سال اخیر و در نوشته هایش کمترین حقی را به طرف مقابل (قوۀ قضائیه) نداده است.

2- او به درست ضمن انتقاد بسیار رادیکال و تندی که از ورود سیاست به دستگاه قضایی بطور عام و مطلق کرده است؛ بدقت به این مورد خاص هم اشاره کرده و منظور از صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده - مه آفرید خسروی - اقناع افکار عمومی به پاکی نظام حکومتی و سیاسی از سویی و قاطعیت و بی طرفی دستگاه دادگستری از جانب دیگر منتسب دانسته و با تکیه بر داشتن 50 صفحه لایحۀ دفاعیۀ امیر خسروی در اختیارش - توسط برادر وی به زیبا کلام داده شده است - مدعی شده است که امیرخسروی نه تنها نباید اعدام بشود بلکه حتی مجرم نیست. و او را یک نابغۀ اقتصادی در حد بیل گیتس و خیامی ها دانسته است که باید نشان لیاقت بگیرد بجای حکم اعدام!

3- خواندن مقالۀ دفاعیۀ زیبا کلام در روزنامۀ قانون ایرانیان فقیر و حسود و ضد سرمایه داری یادگار چپ و توطئه محور را بلافاصله می تواند به این گزاره سوق دهد که: اوه اوه ببین چه وعدۀ کلانی به زیبا کلام داده اند متهمان که او را چنین خشمگین و لخت بمیدان دفاعیه فرستاده اند. اما من با شناخت زیبا کلام و مرام او سوگند می خورم که موضع گیری تند زیبا کلام در دفاع شدید از متهم گنده یک رسالت بشدت مورد نیاز جامعۀ ویران شدۀ امروز ماست و اتخاذ موضع انتحاری از سوی روشنفکر لیبرال (زیباکلام) قطعاً در چهار چوب تحریک افکار عمومی به جلوگیری از فاجعۀ اعدام متهمان و دادرسی در چهارچوب های حقوقی ونه سیاسی است. بعبارت دیگر زیبا کلام مجبور شده بدلیل شرایط اضطرار - خطر اعدام یکبارۀ مه آفرید (معروف به مدل اعدام هویدایی)- موضع "جواب های هوی است" بگیرد.

4- بنابراین زیبا کلام مخالفتی با رسیدگی حقوقی به هر پرونده ای (در اینجا پروندۀ فساد اقتصادی بزرگ) ندارد و اتفاقاً خواستار رسیدگی است. اما چون تصمیم دیوانعالی کشور درتأیید حکم اعدام را بسیار رادیکال و دور از موازین حقوقی تشخیص داده می خواهد با حرکت انتحاری خودش اگر بتواند جلو اجرای این بی عدالتی حقوقی آشکار را سد کند تا در ثانی و در حالیکه متهم زنده و در اختیار حکومت است به اتهامات او رسیدگی حقوقی شود و حکم حقوقی مبتنی بر قوانین کشور صادر گردد. یادمان نرود که مه آفرید متهم وابسته به دولت احمدی نژاد و جریان انحرافی هم است که بطور مطلق در مقابل سیاستمدار محبوب زیبا کلام هاشمی رفسنجانی قرار دارند. و اگر زیبا کلام حتی سرسوزنی ناخالصی داشت در دفاع از امیر خسروی؛ حداقل می بایست سکوت می کرد و یا مقاله ای ترش و شیرین و لیبرال می نوشت راجع به این حکم - قابل توجه مخالفان ذاتی زیبا کلام و لیبرالیسم و آزاد اندیشی روشنفکران - درود می فرستم به زیبا کلام و هرچند مطمئن نیستم که برای این مقاله به دردسر نیفتد اما چه باک که تاریخ نکبت این ملت همیشه بازنده بیاد خواهد سپرد که ایران هیچگاه از شیران تهی نبوده است. بیش باد. یا...هو