عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۲ دی ۱۳۹۱

وبلاگ دلقک ایرانی: دنیای مان را رها کنید تا دین تان را رها کنیم: زبان اصیل اسلام؛ زبان علم الهدی است!

وبلاگ دلقک ایرانی: ظریف رویین تن در مجلس: کشور را به گدایی انداخته اید؛ قلدری هم می کنید. این دو با هم نشدنی است!

وبلاگ دلقک ایرانی: هلوی احمدی نژاد توی گلوی خامنه ای. ترجیح شماره یک رهبر هم آمد!

وبلاگ دلقک ایرانی: البته احمدی نژاد شرف دارد به صدها مثل آخوند قرائتی!

وبلاگ دلقک ایرانی: ادعای صالحی راجع به تحریم ها دروغ 13 اسفند است جدی نگیرید

وبلاگ Dalghal.Irani: به اسفندیار مشایی می آید ریاست جمهوری؛ اگر از جریان انحرافی احمدی نژاد اعلان برائت بکند!

وبلاگ Dalghal.Irani: این شکلش؛ و این هم حرفش! برای پرسش از هواداران احمدی نژاد.

وبلاگ Dalghal.Irani: فعلاً که دنیا بکام احمدی نژاد است و رقبا بدجوری واداده اند. رفتم سالن کشتی!

وبلاگ Dalghal.Irani: انقلاب احمدی نژاد پیروزشده است. ما وارد جمهوری اسلامی دوم شده ایم!

وبلاگ Dalghal.Irani: بوی الرحمن خامنه ای را چین هم شنیده است اما اصلاح طلبان و محمد خاتمی نه!

بیشتر