بعد از ٣٥ سال دورى

تصميم به ديدن ودست بوسى مادر٧٩ سأله و مريض شايد براى اخرين بار و

دستى به قبر پدر كشيدن بدون پاس ايرانى تصميم به رفتن  به وطن كردم

٩ جولاى ١٢.٥ شب به تهران رسيدم و از ايران فقط همانى راكه در عكس ميبينيد زيارت كردم

I was deported from my own country!!