عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

Four Iranian Dentosts Accused of Raping a Woman in Vegas Hotel

صادق هدایت - اسلام

عکس برهنه یک زن جوان ایرانی در میان شش مرد زائر عراقی

س از انتشار عکس برهنه یک زن جوان ایرانی در میان شش مرد زائر عراقی  در یک مهمانسرای شهر مشهد یادداشتی از محمد نوری زاد منتشر شد که خطاب به این زن جوان نوشته بود دخترم به صورت من تف بیانداز. من نیز به سهم خود شرمسارم و بیجا نیست اگر این زن جوان به سیمای من نیز آب دهان پرتاب کند که از کرده خود پشیمانم و در نوجوانی سیاه لشکر اسلامیونی بودم که کشور را به جایی رساندند که بتدریج  تایلند جهان اسلام شود. چرا که هر چه بود قرار نبود بعد از ۳۷ سال، زنان و دختران محروم این اقلیم ثروتمند  فقط برای تامین معاش "تن فروشی که نه" طفلک ها به سکس جمعی رضایت دهند یا در شهر های مذهبی به صورت هفتگی به گروهی از زائران مرد کرایه داده شوند که احتمالا اندکی بیشتر پول می پردازند.

نظر خمینی درباره فرار مغزها

From the Horse's Mouth

نمونه کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران :-)))

بیشتر