عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ بهمن ۱۳۹۱

تهران در زمان شیوع ویروس کرونا

مهری خانم ( این مقاله توسط نویسنده آن که مخالف کشتار و جنایات اسرائیل در نوار غزه میباشد، پاک گردید) به امید آزادی ایران از شر صیهونیزم و ادیان پنجگانه

از چشمهایش تا بلندی های بادگیر( نویسنده این مقاله بخاطر اعتراض به صیهونیزم و جنایات اسرائیل در نوار غزه این مقاله را پاک نمود)

خانه ای در خیابان پامنار - نویسنده، این مقاله را بخاطر اعتراض به جنایات اسرائیل در نوار غزه پاک نمود

جدایی من از فیسبوک -( نویسنده این مقاله بخاطر اعتراض به جنایات اسرائیل در نوار غزه این مقاله را پاک نمود)

گزارش ویژه - دیدار با تیم فوتبال ایران (نویسنده این مقاله آنرا بعنوان اعتراض به جنایات اسرائیل در نوار غزه پاک نمود)

باب هفتم - (بعنوان اعتراض به جنایات اسرائیل آنرا پاک نمودیم تا درسی باشد)

بیشتر