صفحه «آزادی های یواشکی» در فیسبوک بزرگترین حرکت خودجوش زنان «مسلمان» برای آزادی از قید و بندهای مذهبی است. نمونه ی مشابهی در تاریخ پیدا نخواهید کرد. و مسیح علینژاد مستحق تقدیر برای شروع آن. این ۱۰۰ عکس را از میان عکسهای پست شده در این سایت انتخاب کردم. 

نمایش گالری در اندازه بزرگ