عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

شیخ حسن روحانی، ملای دروغگوی دزد‌ و آدمکش

توکا نیستانی?

سید علی بابا و چهل دزد همزاد

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151838723157271&set=a.197724757270.137944.108514667270&type=1&theater

جک و جواد

http://noteak.blogspot.com/2014/01/blog-post_9.html

جمهوری اسلامی ایده آل

صدای محکوم

 

https://www.facebook.com/CondemnedVoiceIR#!/CondemnedVoiceIR/info

بیشتر