پیش از آن‌که نفت بشود مهم‌ترین صادرات ایران، این وظیفه بر عهده تاجران بود که مخمل و شال و ابریشم به جهان می‌فرستادند. اما داستان ما درباره دوره‌ ای است که ناگهان تریاک سربرمی‌آورد؛ عصاره خشک شده گیاه خشخاش تمام ایران را در برمی‌گیرد و پادشاه صادرات ایران می‌شود. کاری که امیرکبیر به آن دامن زد و به کمک دولت بریتانیا به اوج رسید ...