عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ دی ۱۴۰۰

ایران: زن ، زندگی ، آزادی ، هلیکوپتر

نشریه "شارلی ابدو
پاریس   / چهارشنبه  ۲۲ می ۲۰۲۴
 

خدا هست: ما را از شر آخوندها خلاص می کند

نشریه "شارلی ابدو
پاریس / چهارشنبه  ۲۲ می ۲۰۲۴ 
 

بدون شرح ...!

بیشتر