خبرنگار: چرا شما تو سخنرانیاتون فحش می‌دید؟
 
منصور ارضی، مداح بیت رهبری: امام حسین فرد فحاشی بود از این جهت من از او یاد گرفتم.
 
منصور ارضی، مداح بیت خامنه‌ای، در این ویدیو کوتاه و در پاسخ خبرنگار که به او می‌گوید گاهی در سخنان و موعظه‌گیری‌ های سیاسی‌اش فحش می‌دهد، می‌گوید که این فحش‌ دادن را از امام حسین آموخته است.
 
منصور می‌گوید که امام حسین هم فحش می‌داد: ما سياست رو از آقامون، امام حسین یاد گرفتيم، برید از امام حسین ایراد بگیرید!