سنجش

بیشتر

آیا آثار باستانی ایران در موزه های خارج از ایران امن تر هستند یا در موزه های داخل ایران؟


جواب

حمله مسلحانه چریکهای فدایی خلق به پاسگاه پلیس شهرستان کوچک سیاهکل


جواب

جنگه سرد: اگر شاه جمهوریه پیشه‌وری را تحمل کرده بود، آذربایجان یک


جواب

طفلان مسلم .... نظر شما نسبت به این دو چیست؟


جواب

کودتای ۱۲۹۹، رضا خان و نقشِ دولتِ بریتانیا درین رابطه


جواب

جنبشِ مشروطهٔ ایران: (تشکیلِ مجلسِ شورای ملّی و تصویبِ اوّلین قانونِ اساسی ایران)


جواب

ایران در زمانِ وقوعِ جنگ جهانی‌ دوّم (سپتامبر ۱۹۳۹ تا اوت ۱۹۴۵) اعلامِ بیطرفی کرد امّا:


جواب

قهرمانان ملی (3): آیا به نظر شما خسرو گلسرخی یک قهرمان بود؟


جواب

قهرمانان ملی (1): آیا به نظر شما تاریخ ایران قهرمانان واقعی ملی دارد؟


جواب

بیشتر