سنجش

بیشتر

آیا برای تراپی یا خودشناسی به روانشناس رفته اید یا می روید؟


جواب

اعتراض زنان به «آزار جنسی» توسط آیدین آغداشلو...


جواب

کدام یک از حواس پنجگانه برای شما مهمتر است؟


جواب

آیا در زندگی از دین و مکتب خاصی پیروی می کنید؟


جواب

زندگی فیلمی است که تا آخر نقشی را که به ما داده اند بازی می کنیم.


جواب

محمدرضا شجریان


جواب

پورن نگاه می کنید؟


جواب

کتاب می خوانید؟


جواب

روزی چند ساعت می خوابید؟


جواب

مدت زمان سکس برای شما معمولا چقدر است؟


جواب

بیشتر