سنجش

بیشتر

ایرون و آمریکا امسال توافق هسته‌ای ...


جواب

در نوروز امسال (۱۴۰۰) چند تا از آیین اساسی نوروزی زیر را بجا آوردید: چیدن هفت سین؛ خانه تکانی؛ خوردن سبزی پلو ماهی؟


جواب

فارغ از آرزوی شخصی، چگونه پایانی را برای جمهوری اسلامی - تا زمانی که زنده هستید - پیش بینی میکنید؟


جواب

با چند نفر از جنس مخالف تابحال رابطه رومانتیک ( احساسی و دو طرفه، هر چند عمیق یا سطحی، اما بیش از یک شب) داشته اید؟


جواب

چند وقت است مقیم (ممتد) فرنگ هستید؟


جواب

چه چیزی را زیاد از حد مصرف می کنید؟


جواب

شبکه های اجتماعی کیفیت زندگی مرا...


جواب

عشق


جواب

با روی کار آمدن جو بایدن....


جواب

سایت «Iranian» بهتر بود یا «ایرون»؟


جواب

بیشتر