اگر فکر می‌کنید من ماله‌کش اعظم هستم، با سلیمانی مذاکره کنید.

منبع