ناخویشاگاهی محض از آنِ هر آدم بدوی است.

امتناع تفکر در فرهنگ دینی - آرامش دوستدار

به نقل از برونو سنل:

Bruno Snell, Der glaube an die olumpischen Gotter, in ders.: Die Entdeckung des Geister, 6 Aufl. 1986 (1. Aufl. 1974).