از چپ به راست: فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج (سایه) ، نادر نادرپور، محمد قاضی، لُعبت والا، سیمین بهبهانی و منصوره نادرپور