پرسپولیسی متعصبی بودیم و چند سالی،  بیشتر بازی های پرسپولیس را برای تماشا  میرفتیم ورزشگاه امجدیه.
چند دفعه هم بازی پرسپولیس و تاج و چند بازی دیگر را در ورزشگاه آریامهر دیده بودم.

شعار هایی که یادم هست میدادیم:
(شما هم اگر چیزی یادتان است بنویسید)

علی، دستور حمله
علی، دستور حمله

روبرو آماده باش
روبرو آماده باش


گلزن ایران!
ممد صادقی
دفاع ملی
ممد صادقی

عزا عزاست، امروز
تاج کمر شکسته صاحب عزاست امروز
(تاج عقب می افتاد)

و البته:
شیش...شیش...شیش تایی ها