عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

آقا شما دارید کسی را از کار میندازید که، ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر...

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

یک پیچک

پشت امجدیه

انسان کلبهٔ کوچک خوشبختی خویش را در کنار توده‌ای از برف و دهانهٔ آتشفشانِ دنیا بنا کرده‌است.

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

فیلم هفته «حوض نقاشی»

قطعه ای ازوحشی بافقی

فیلم «جامه دران» در گروه «فیلم هفته»

فیلم «عصر یخبندان» در گروه «فیلم هفته»

بیشتر