عمومی

دنبال کن


علایق: Sports

عضو از ۱۱ مهر ۱۳۹۱

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

یک پیچک

پشت امجدیه

انسان کلبهٔ کوچک خوشبختی خویش را در کنار توده‌ای از برف و دهانهٔ آتشفشانِ دنیا بنا کرده‌است.

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.

فیلم هفته «حوض نقاشی»

قطعه ای ازوحشی بافقی

فیلم «جامه دران» در گروه «فیلم هفته»

فیلم «عصر یخبندان» در گروه «فیلم هفته»

معنی هستی (زندگی) چیست

بیشتر