شبِ سرخها بود
انار و هندوانه و شراب
و داستان
بی پایان، لب یار
در بلندترین شبها
 
نه مثل این چهل ساله شب
شهادت شرمگین آفتاب
بر لب پنجره،
سرخیِ گونه‌ها
از سیلیِ سیاهی
و ...
و داستانِ بی پایانِ چه باید کرد؟
 
شب سرخها ست
هم امشب
که هنوز مانده بر سفرۀ ما
خون آبان
ای مردمان، ای جهان
ای جان و ای جانان
آی جنٓ آی جانی آی مجنون
خون بر سفرۀیلدا ست
خون
 
۲۲ دسامبر ۲۰۱۹
ا- ماهان