رأی بده تو که با شیطان بیعت کردی پایِ صندوقش، آب و جاروکن! —ا- ماهان