عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ دی ۱۳۹۱

شاید بتوان گفت یکی از نکات مورد توجه ویژگی های دست اندرکاران استیضاح از ترامپ آنست که نزدیک به ۸۰ درصد آنان یهودی هستند دکتر منوچهر سعادت نوری—گزیده ای از نوشتارها
نوروز_ دلفروز پر ا کند عطر عید/ گل شد ‌پد ید و بلبل_ شیدا ز ره رسید/ گر سال کهنه هیچ به جز غم نیافرید/ بنگر به سال نو که زشادی دهد نوید—دکتر منوچهر سعادت نوری

بیشتر