در خبرها خواندم که این نژادپرست تهی مغزی که در بار آستین به دو هندی شلیک کرده و یکی را کشته و دیگری را زخمی کرده بود فکر کرده بود که آنها ایرانی هستند. یعنی این دو هندی بخت برگشته و آن شخص نیکوکار و شجاع سوم که پادرمیانی نمود و خود نیز هدف گلوله قرار گرفت فدای سخنان ترامپ و ضارب ترامپ زده شدند که احتمالاَ ذکاوتش و قدرت تشخیصش به قدر خود ترامپ است. وظیفه خود دانستم حال که به لطف ترامپ و شرکا مورد توجه هفت تیر کشهای نژاد پرست قرار گرفته ایم چند سطری بنگارم تا کمکی شود به شناسائی ایرانیان در بارهای امریکا تا پس از این هندی ها و پاکستانی ها و دیگر انیرانیان جور ما را نکشیده و به جای ما نزد خالق فرستاده نشوند. هفت تیرکشهای گرامی برای شناخت ایرانیان به این نکات توجه فرمائید.

- فردی است که فکر میکند با همه در بار رفیق است و با هر کسی که یک بار دیده پسرخاله شده.

- چشمهایش مرتب دارد این طرف و آن طرف می چرخد که ببیند بقیه چکار میکنند.

- دماغش به صورتش نمی خورد.

- اگر مسابقه فوتبال و یا از این قبیل برقرار است از همه بلندتر فریاد میزند و ابراز احساسات میکند. اگر خواستید میتوانید کمی با او صحبت کنید و اگر هیچ کدام از تیمها را نمیشناخت حتماَ خودش است.

- مزه میپراند و با نیش باز به بقیه نگاه میکند تا مورد تشویق قرار بگیرد.

- برای اطمینان سر صحبت را باز کنید. اگر مرد ایرانی باشد پس از پنج دقیقه شروع به تعریف از فتوحاتش در سکس میکند. اگر زن ایرانی باشد پس از پنج دقیقه از تعداد خواستگارانش و مردهائی که دنبالش هستند صحبت میکند.

- پنج دقیقه دیگر صحبت کنید، برای شما آبجو و یا نوشیدنی دیگر میگیرد و به زور میگوید باید بخوری و دلخور میشود اگر نخوری.

از دوستان گرامی خواهش میشود در این امر خطیر یاری کرده و نکات دیگری که به شناخت ایرانیان کمک مینماید اضافه کنند.

اما یک سخن آخر با کله پوکهای نژاد پرست هفت تیر کش ترامپی. اگر آن مغز نداشته تان را استفاده میکردید میفهمیدید که اگر به چلوکبابی ایرانی میرفتید مقصود راحت تر حاصل میشد. البته آنجا رفتارشان فرق کرده و سنگین و رنگین تر است. ساده ترین راهش هم البته این است که خودتان را به کاردار رژیم آخوندی در نزدیکترین کنسولگری ایران معرفی نموده و بگوئید که خواستار کشتن ایرانیان هستید. شک نداشته باشید که شما را با آغوش باز پذیرا خواهند شد و در فراهم آوردن وسائل و هر گونه کمک به شما برای نیل به آرزوهایتان از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.