"ما نه ایستاده ایم و نه نشسته ایم بلکه روی کاناپه لم داده ایم و از زندگی در غرب لذت میبریم. جلوی پایی نوه رضا شاه سنگ میاندازیم که نکند رژیمی که ما کمک کردیم که سر کار ایاد سرنگون کند. برای ملت بدبخت در ایران هم نسخه صبر ایوب مینویسیم که حالا حالا ها بکشید درد و ستم تا استالین و مارکس و لنین دوباره ظهور کنند که وضیعت بهتر شود." - پیر و پاتالهای کمونیست