سیروس بیش از آنکه یک شراب باشد، طرحی  است که ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد با نگاهی به آینده.