سنجش

بیشتر

متولد تهران هستید؟


جواب

ظرف کثیف را معمولا:


جواب

به دموکراسی اعتقاد دارید؟


جواب

آیا همه وجدان دارند؟


جواب

در خانه آشپزی می‌کنید؟


جواب

کریسمس را در دیار کفرو در میان پندمیک چگونه گذراندید؟


جواب

در مورد پذیرش پناهندگان از جهان سوم، در کشور میزبان من، این تعداد:


جواب

حاضرید برای کی و چی جان بدهید؟


جواب

آیا حکومت باید حق داشته باشد شهروندان بالغ را مجبور به زدن واکسن علیه ویروس کووید کند؟


جواب

چای یا قهوه؟


جواب

بیشتر