سنجش

بیشتر

زندگی فیلمی است که تا آخر نقشی را که به ما داده اند بازی می کنیم.


جواب

محمدرضا شجریان


جواب

پورن نگاه می کنید؟


جواب

کتاب می خوانید؟


جواب

روزی چند ساعت می خوابید؟


جواب

مدت زمان سکس برای شما معمولا چقدر است؟


جواب

آیا تابحال با خارجی عشقبازی کرده اید؟


جواب

آیا برای دفاع از خود در خانه اسلحه (تفنگ...) نگهداری می کنید؟


جواب

آیا آمریکا در حال افول است؟


جواب

مایل هستید بعد از مرگ به این دنیا برگردید؟


جواب

بیشتر