چرا نگرانید که تحریم باشد و تشدید بشود؛ به جهنم که تشدید بشود! مگر شما خدا ندارید. مگر روزی شما از خزائن الهی بر شما نازل نمی‌شود؟ مگر قرآن نمی‌خوانیم؟

منبع