تاریخ اصلا زباله دانی ندارد . هیچ چیز را نمی شود دور ریخت .