تصاویرِ ‌آش رشته ـ همانطور که قبلا در رابطه با‌ آش رشته اول سال صحبت کردم ـ امروز دوستانِ بسیار قدیمی‌ (به ویژه قَجَر زاده) پاریس آبادی به بنده ـ به مانندِ همیشه لطف کرده و چند کاسه آش رشته آوردند، جای شما خالی‌ صرف شده و دعا نیز به جانِ همهٔ خوبان کردیم.

به امیدِ سرنگونی رژیم ضحّاکی و اِستالینی ناجمهوری اسلامی و به امیدِ بازگشت به سرزمینِ عزیزمان ـ ایران زمین.

۲۵ مارسِ ۲۰۱۷ میلادی، پاریس آباد.