عکس

بیشتر

دفترهای خاطرات

اینها فقط نیمی از دفترهای خاطراتم هستند.

جای همگان خالی‌، آش رشته شنبه اولِ سال صرف شد

تصاویرِ آش رشته ـ همانطور که قبلا در رابطه با آش رشته اول ...

بدون خانم جان هرگز، کالیمِرا آتِناس

چند روزیست که به آتن آمدیم ماهِ قبل تلویزیون دولتی ژاپن از ...

۳ نُکته از مـــــادریـــــد

این روزها خورشید گرمای لطیفی به مادرید نِشینان هدیه ...

خُسوف در مادرید

دوستانِ زیادی دارم که مسائلِ مربوط به نُجوم را همیشه دنبال...

ســـاحـــلِ عـــاشقـــانـــه‌های گـــُمشـــده

تَصویری را که مشاهده میفرمائید مربوط به ساعاتی پیش بوده و ...

شامِ فرانسوی، دِلواپسی فِرانکفورتی و سلام بر سَن سباستین

بیشترِ شبها اگر در خانه باشم شامِ من این است: چند تکّه ...

کلیسا سَن پُل ــ سَن لوئیس پاریس

از کلیساهای قدیمی زیبای پاریس که ساختِ آن از سالِ ۱۶۲۷ ...

مسابقه زیباترین بالکُن در پاریس

نمی دانم شَهری که شما زندگی میکنید شهرداریها مسابقههای ...

حَلزون خوری در پاریس

دَمای هوا از امروز در پاریس رو به سردی رفت دیگر به آمدنِ ...

بیشتر