دوستانِ زیادی دارم که مسائلِ مربوط به نُجوم را همیشه دنبال میکنند، هر جا که میروم از آسمان و یا از اتفاقّاتی مثلِ خُسوف و کُسوف عکس گرفته و به آنها می‌‌دهم، دیشب یکی‌ از آن خوش اِقبالی‌ها به بنده روی کرد و یک سِری تصاویری از این خسوفِ جالب گرفتم که شاهدِ آن هستید...

 من در یک پارکی بودم که مُشرف به شهرِ مادرید بود، شَراب خوری بدجوری می‌‌طلبید...!