مجسّمهٔ تمام قّدِ از زرتشت؛ پیامبرِ ایرانی؛ اَثرِ ادوارد کلارک پاتر (مجّسمه سازِ بسیار برجستهٔ آمریکائی قرنِ نوزدهم و بیستمِ میلادی که از وِی آثارِ بسیار زیبا و اَرزشمندی به جای مانده است) Edward Clark Potter در مقابلِ دادگاهِ اِستینافی نیویورک New York Appellate Court Building در میدان مَدیسون Madison Square Park؛ از سالِ ۱۹۵۰میلادی به عنوان نمادِ قانونِ پارسی Persian Law قرارداده شده است.