اینجا اول خیابان قوام السلطنه است. البته بعد از انقلاب شد 30 تیر.

 ورودی موزه ایران باستان با نماد طاق کسری  هم دیده میشود.