دقیقاً ۵۲ سال پیش، خانه‌ی ایران در یک محوطه‌ی مهم تاریخی در خیابان شانزلیزه‌ پاریس با حضور آندره مالرو (نویسنده، منتقد هنری و سیاست‌مدار) و شهبانو فرح پهلوی افتتاح شد.

این ساختمان قرار بود محل اسکان دانشجویان ایرانی باشد.

طرح اولیه‌ی آن را محسن فروغی (معمار ایرانی، استاد معماری و رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران) ارائه داده بود که از سوی فرانسوی‌ها رد شد.