هادی خرسندی:

"یهودیان لس آنجلس و «غیرت در غربت»!

بایکوت در آزادی بیان!

... یکی از دست اندرکاران فرهنگی و تبلیغاتی شهر که یهودی سرشناس و فعالی است به کارگردان گفته است که یهودی های لس آنجلس فلانی را بایکوت کرده اند و تو باید یک فکری بکنی. افصحی هم جواب داده که من اسم خرسندی را حذف نمیکنم.

من خرسندی از افصحی خواهش کردم که این کار را بکند. حقیقتش پس از آنچه راجع به کودکان غزه و اسرائیل نوشتم، پیام های بایکوت لس آنجلسی گرفته بودم و البته مسخره پنداشته بودم و ناباور بودم که در این حال و روزگار، قومی که خود طعم تلخ بایکوت را بیش از همه و بارها چشیده، چنین تهدید سخیفی را کارآور شود، اما اکنون منبع موثقی خبر از غلظت رنگ آن نیز میدهد چندان که از من هم میگذرد و به بی گناهان دیگر نشت میکند! اما افصحی، تهیه کننده، کارگردان و بازیگر نمایش میگوید من اسم ترا حذف نمیکنم و اگر میخواستم تن به سانسور و خفقان بدهم و تسلیم زور شوم، در ایران میماندم! ( این را میگویند غیرت در غربت!) ..... این هم خبر جالبی که عرض کردم!"

برو به آدرس