عمومی

دنبال کن


عضو از ۳۰ آذر ۱۳۹۱

به عنوان سرمشقی برای زنان ایرانی، الهام چرخنده و مریم میرزاخانی:


جواب

نظریۀ فرگشت (تکامل) حیات نگرشی است ...


جواب

بیشتر