تصمیم سال نو

 

این باقی عمر با نوازش گذران

با بغضِ فروخورده به سازش گذران

در سنگ چو آب راهی وا کن

با بختِ چو خارهات به نرمش گذران

*****************

نیلوفر شیدمهر

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب