عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ مهر ۱۳۹۹

روز جهانی جشن آلبوم

از کیهان بچه ها تا تعبیر خواب

آدم به آدم میرسه. فحش نده.

دعای مش ننه

میلیاردرهای بی بضاعت!

قبض برق

ذهن گرسنه

هر آنچه در زمان پهلوی رشته بودند پنبه شد

بیشتر