عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۳ دی ۱۳۹۹

دیسنی لند ژاپن‎‎

پاییز‎‎: یک ریکاوری طبیعی

سوراخ گیتار

اثر شوفر چیست؟

سفرنامه: صعود به حضرت عشق

صعود به حضرت عشق

تیرکمون سیمی‎‎

در حسرت آن سیب کوچک‎‎

اگه راست میگین بیاید تو زمین خاکی بادبادک هوا کنیم

نمیدونستیم اینجوری میشه، آره بابا

بیشتر