آرزوهای محال

(سه نسخه با بیت آخر متفاوت)

۱

در پیله آرزو چرایی هر روز؟

پنهان شدهای زِ رنجهای جانسوز؟

دانی نرسی به آرزوهای محال؟

تا روز ابد به حسرتی بند هنوز؟

 

۲

در پیله آرزو چرایی هر روز؟

پنهان شدهای زِ رنجهای جانسوز؟

دانی نرسی به آرزوهای محال؟

در حبس ابد به حسرتی بند هنوز؟

 

 

۳

در پیله آرزو چرایی هر روز؟

پنهان شدهای زِ رنجهای جانسوز؟

دانی نرسی به آرزوهای محال؟

در بندِ ابد عجیب زندهای هنوز!

 

/

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا

۲۱  اکتبر ۲۰۲۱

تارنما: nilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب