پدر پدران
        بیست‌و‌یک شعر برای پدرم


دوازده. 

مرغ جان پدر

    مجید نفیسی


مرغکی فرستاده خواهرم مرا
بال‌و‌پر همه سفید, کوفی‌نگار.
حالیا نشسته پیش عکسی از پدر
بی‌خبر ز مرگ او و سوگ من.

دست می‌برم تا بگیرمش ز روی رف
می‌پرد ز دست من, پرنده‌وار
گویدم: "مکن مرا جدا ز دلبرم.
مرغ جان او شدم چو رفت از میان ما."

در شگفت از جادوی هنر
آفرین برآورم ز دل به خواهرم
که آفریده با دستهای کوچکش
مرغ جان مهربان پدر.


    دهم فوریه دوهزار‌و‌هشت
 

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دريا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

The Father of Fathers
        Twenty-One Poems for My Father


Twelve.

The Soul Bird of Father  

        By Majid Naficy


My sister has sent me a little bird.
Its feathers are white and embellished in arabesque.
Presently it sits in front of my father’s photo
Unaware of his death and my grief.

I extend my hand to pick it up from the ledge.
It flies away from my reach as  birds  do
And says: “Do not separate me from my beloved.
I became his soul bird when he left from amongst us.”

Startled by the magic of art
I praise my sister with all my heart
Who has created with her small hands 
The bird of the soul of our gentle father.


        February 10, 2008 

Poems

1: Sword at the Ablution Pool, 2:  In Temescal Canyon, 3: Red earmuffs, 4: Three Gifts, 5:  Forgetfulness, 6: That Hitler Moustache, 7: Baghbaderan Wine, 8: The Night, 9: Visiting the Moon, 10: Secret, 11:  A Red Rose for My Father, 12: The Soul Bird of Father, 13: In the Name of Father, 14: Magic Lantern, 15: The Family Koran, 16: Khomeini's Visit, 17: Death in the Sea, 18: Stomach Ulcer, 19: Hat in the Wind, 20: Languages of My Father, 21: The Cypress of Abarkuh