فرشتگان

چه میکنند این فرشتگان زخمی

برفراز این ابرها

سرگردان , گریان

بی گذشته ، بی چمدان

در جستجوی چیزی شبیه به عشق

پاک یا کثیف

مجازی

بی ریشه , بی پایگان

یک رویا , یک هوس شرم سار

 

بهشت شان چه شذ

گمشده برای همیشه

در گرد و خاک زمان

همیشه در عرش حافظه شان

در رفت و آمدهای دائمي

دم های گرم خوشبختی نابجا

گریان بر زمین انسان ها

متاسف ، طرد شده

بدون بحران، ناخودآگاه

 

شب بخیر حقیقت ، شب بخیر

دور از بهشت

دور از زمین

چرا سعی میکنند

دفاع کنند

آرمان های از دست رفته را

بدون اینکه درک کنند

ورطه إی که بر میگیرد

امید ها را

 

خورشید سرانجام مرد

ماه سپید شد

آه چه اعترافات شبانه وسوسه انگیزاند

چرا این ارواح پرسه میزنند

در تاریکی

چرا این سکوت

 

چه میکنند این فرشتگان شبگرد

در این دنیای غیر واقعی

در این دنیای بی حیا

جائی که گناه غدقن نیست

بدنبال خود میگردند

به گوشهای خود زمزمه میکنند

کلامات گذشته را

کلامات سخت و خشن

چه حس حادی

که همزمان فرشته و دیو بودن

 

اورنگ

Avril 2013