گروهی از کشاورزان اهل اصفهان که در اثر بحران بی‌آبی و عدم اختصاص حقابه متضرر شده‌اند، در مقابل دفتر حسین میرزایی نماینده‌ مجلس نظام، تحصن کردند. کشاورزان معترض با انتقاد از عدم حضور این نماینده در دفتر کار خود، اعلام کردند: صبر می‌کنیم آقای نماینده بیاید تا با او نماز باران بخوانیم. ما تا آمدن باران به تحصن خود در این دفتر ادامه می‌دهیم.

میرزایی پیشتر در پاسخ به مطالبات مردم درباره رفع معضل بی‌آبی، گفته بود: باید دعا کنیم و نماز بخوانیم تا باران‌ بیاید.