فیلمی که توسط جهانگردان روس در سال ۱۳۱۴ از تهران گرفته شده.