بی بی سی: سنت چیست؟ سنت به معنی امتناع از نوشدن است؟ ولی این درک از سنت گمراه کننده نیست؟