حکومت رو در روی مردم ایستاده است. هرچه را مردم با صدای بلند فریاد بزنند. عکس آن را انجام می‌دهد. چماق سرکوب چنان روی سر مردم بالا رفته که نیاز به اثبات اتهام نمی‌بینند. با شکنجه اعتراف می‌گیرند و بر اساس اعترافهای دروغین اعدام می‌کنند.

اعدام مصطفی صالحی:‌ هیچ حکومتی با این روش دوام نمی‌یابد