ملت ایران از انقلاب مشروطه سه هدف و خواسته مهم داشت: یک امنیت، دو رفاه اجتماعی ، سه آزادی. مردم خواسته اولشان را در زمان رضا شاه بدست آوردند خواسته دومشان را در زمان محمد رضاشاه و برای رسیدن به خواسته سومشان دو دستاورد قبلی را هم یکجا از دست دادند