کشور من جایی است که در آن دانش آموزان را تنبیه می کنند تا یاد بگیرند "خوب" بنویسند و هنگام بزرگسالی ، به جرم "خوب" نوشتن، قلمهاشان را شکسته و باز کودکان دیروز را تنبیه می کنند .