امجدیه سال 1345 فستیوال گروه های راک: گروه گناهکاران (Sinners) با کلاه زندانیان .

جامعه راک ایران Iran Rock
www.iranrock.com