اوکراین آسمانی آبی دارد و زمینی گندم زار. درست مثل پرچمش

جهان با تحسین شاهد مقاومت ساقه های نورس گندم اسمان آبی در برابر مهاجمان است.

بوی گندم بر بوی باروت پیروز خواهد شد. جهان منتظر دریافت گندم های طلائی اوکراین است. بوی نان همه جا خواهد پیچید.

 یحیی گمار نقاش ایرانی مقاومت مردم اوکراین را در تابلوهایش جاودانه کرده َ