عادل بیابانگر جوان: بکتاش آبتین کشته شد. جرمش تدوین کتابی بود که به همت او، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن به زیور طبع آراسته شد .کتابی که نسخه‌هایش را جمع کردند، کتاب پنجاه سال کانون نویسندگان‌ایران. زبان در بیان این ظلم قاصر است. لعنت ابدی بر مسببان این فاجعه.