پيك نت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تصویب بند های طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ماده اول این طرح را تصویب کرد. بموجب این ماده مقامات و مسوولان زیر موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

برو به آدرس